{"posts": {"count": "39", "data": [ {"title": "золочение торцов голография", "link": "http://silk-way.com/wp-content/uploads/2018/03/176.jpg", "image": "http://silk-way.com/wp-content/uploads/2018/03/176-220x220.jpg"} , {"title": "печать по дереву", "link": "http://silk-way.com/wp-content/uploads/2018/03/175.jpg", "image": "http://silk-way.com/wp-content/uploads/2018/03/175-220x220.jpg"} , {"title": "объемный лак", "link": "http://silk-way.com/wp-content/uploads/2018/02/169.jpg", "image": "http://silk-way.com/wp-content/uploads/2018/02/169-220x220.jpg"} , {"title": "печать по пластику", "link": "http://silk-way.com/wp-content/uploads/2018/02/165.jpg", "image": "http://silk-way.com/wp-content/uploads/2018/02/165-220x220.jpg"} , {"title": "печать на пластике", "link": "http://silk-way.com/wp-content/uploads/2018/02/164.jpg", "image": "http://silk-way.com/wp-content/uploads/2018/02/164-220x220.jpg"} , {"title": "Объемный УФ Лак на пластике, печать на пластике", "link": "http://silk-way.com/wp-content/uploads/2018/02/163.jpg", "image": "http://silk-way.com/wp-content/uploads/2018/02/163-220x220.jpg"} , {"title": "триплекс", "link": "http://silk-way.com/wp-content/uploads/2018/02/161.jpg", "image": "http://silk-way.com/wp-content/uploads/2018/02/161-220x220.jpg"} , {"title": "тиснение на дереве", "link": "http://silk-way.com/wp-content/uploads/2018/02/162.jpg", "image": "http://silk-way.com/wp-content/uploads/2018/02/162-220x220.jpg"} ]}}